24-OJI SAULIO DIENA
Likimas. Kalendorius. PranašysteHOROSKOPAI

ŠUO - СОБАКА
(19:00-21:00)

ŠUO
Nesėkminga diena, daug agresijos, irzlumo. Žmonės, linkę kerštauti, pykti, tą dieną ypač pasiduoda šioms silpnybėms. Galimi kivirčai, nubunda žemi instinktai: gobšumas, plėšrumas, egoizmas gali pasireikšti tiems, kuriems iš esmės tai nebūdinga. Diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti – būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikaupimo, ryžto, aiškaus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. (23)

Этот день неудачен, полон агрессии и раздражения. Люди, склонные к мести и сердиться, в этот день легко поддаются этим слабостям. Возможны ссоры, пробуждаются низкие инстинкты - жадность, хищность, эгоизм могут проявиться даже у тех, кто в сущности к этому не склонен. День неблагоприятен для начала новых работ, даже общения. Если всё же нужно делать серьезную работу, закончите эту работу во что бы то ни стало, даже если это очень сложно. Для того, чтобы сделать кое-что хорошее, нужна храбрость, концентрация мышления, ясное понимание определенной цели. Будьте аскетические, воздержитесь от мяса.

KIAULĖ - СВИНЬЯ
(21:00-23:00)

KIAULĖ
Viena iš geriausių Mėnulio kalendoriuje. Labai stabili, su didžiuliu energijos potencialu. Palanki statyboms, verslui, sutartims, visokius svarbius reikalus pradėti, pagrindą formuoti. Labai gera meilei, vaikų pradėjimui, vedyboms. Tai porinio egregoro, partnerystės, seksualinių energijų sublimavimo diena Gera sportuoti, judėti. (24)

Один из лучших дней в Лунном календаре. Очень устойчив, имеющий огромный потенциал энергии. День благоприятен для строительных работ, бизнеса, соглашений, для начала различных серьёзных дел, закладки их фундамента . Этот день также особенно хорош для любви, брака, зачатия ребёнка. Это день парного эгрегора, партнёрства, возвышения сексуальных энергий. Желательно заниматься спортом, больше двигаться.

ŽIURKĖ - КРЫСА
(23:00-01:00)

ŽIURKĖ
Tai apmąstymų, vienatvės diena. Negalima skubėti. Paskirkite laiko išsiaiškinti, ką darote gerai, o ką blogai. Pažadus, sutartis, susitikimus geriau atidėkite keletui dienų. Tai daugiau išminties, o ne veiksmo diena. Rinkite reikalingas žinias, rūšiuokite, apdorokite jas. Šią dieną žinios, išmintis turi suformuoti Jūsų „vėžlio kiautą”. (25)

День размышлений, одиночества. Нельзя торопиться. Посвятите время выяснению: что делаете хорошо, а что плохо. Желательно отложить ваши обещания, соглашения и встречи на несколько дней. Это больше день мудрости, чем действия. Собирайте необходимые знания, их сортируйте и обрабатывайте. Именно сегодня знание и мудрость должны сформировать Ваш “панцырь черепахи”.

JAUTIS - БЫК
(01:00-03:00)

JAUTIS
Tai iliuzorinės, klaidingos išminties diena. Gali būti nepastebėti ryškūs nuklydimai nuo tiesos, didelė pagunda pasiduoti puikybei, pagyroms, tuščiam žinių demonstravimui. Šios dienos išmintis neduoda nieko gero. Geriau pamąstykite, kas Jūsų gyvenime nereikalinga: peržvelkite savo įpročius, santykius, reikalus, planus. Neskubėkite imtis naujų darbų – mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. (26)

Это день иллюзий, вводящей в заблуждение мудрость. Могут быть незамечены яркие отклонения от правды - ложь. Есть также большое искушение поддаться ложной гордости, похвале, тщетной демонстрации знаний. Мудрость этого дня пуста. Лучше подумайте, что не нужно уже в Вашей жизни: пересмотрите свои привычки, отношения, дела и планы. Не спешите браться за новые виды работ, потому что в этом будет мало смысла, это довольно пустой день.

TIGRAS - ТИГР
(03:00-05:00)

TIGRAS
Viena geriausių dienų. Labai palanki tolimoms kelionėms, gera menininkams, nebloga diplomatams. Galima užmegzti santykius – viskas eis sklandžiai, kūrybingai. Palanki subtiliems žmonėms, jaučiantiems pustonius, turintiems fantaziją, mokantiems lanksčiai derintis prie kintančių situacijų. Gerai šią dieną veiks vandens procedūros. Puiki diena dvasinėms praktikoms, meditacijai, maldai. (27)

Один из лучших дней. Очень подходящий для дальних путешествий, хорош для художников, неплохой дипломатам. Можно начать новые отношения – всё пойдет гладко, творчески. День благоприятен для утонченных людей, которые чувствуют полутоны, имеют фантазию, умеющих быстро приспособиться к изменяющимся ситуациям. Водные процедуры сегодня будут особенно эффективны. Прекрасный день для духовных практик, медитаций, молитв.

KIŠKIS (KATINAS) - ЗАЯЦ (КОТ)
(05:00-07:00)

KIŠKIS
Rami, harmoninga diena. Palanki tęsti jau pradėtus darbus, gilintis į savo sielą. Mėnulis šiuo metu „senas”, naujų darbų pradžią, stiprų išorinį veiksmą geriau atidėti augančio Mėnulio fazei. Šiomis dienomis daugiau dėmesio reikia skirti vidaus pasauliui, sielos reikmėms. Pabendraukite su savo dvasiniu mokytoju, pasimelskite. Geros dienos psichologams, menininkams, humanitarinių mokslų atstovams. Be to, apsižvalgykite namuose: gal ko trūksta, kad juose gyventų meilė, būtų jauku ir saugu? Šią dieną lengva bus tai pajusti. Kiek galite, pasirūpinkite tuo. (28)

Спокойный и гармоничный день. Благоприятен продолжить уже начатые работы, углубиться в свою душу. Луна в это время “стара”, поэтому лучше отложить начало новых работ, сильное внешнее действие до растущей фазы луны. Больше времени должно быть посвящено внутреннему миру и потребностям души. Пообщайтесь с вашим духовным учителем, помолитесь. Эти дни хороши для психологов, художников, представителей гуманитарных наук. Кроме того, осмотритесь дома: возможно, чего нибудь недостает, чтобы в нём жила любовь, чтобы было удобно и безопасно? Сегодня будет легче почувствовать это. Позаботьтесь об этом столько, сколько можете.

DRAKONAS - ДРАКОН
(07:00-09:00)

DRAKONAS
Tai pati nemaloniausia, pavojingiausia Mėnulio kalendoriaus diena. Nepradėkite ir net neplanuokite naujų darbų. Neigiamos šios dienos savybės ne visuomet jaučiasi tuojau pat. Kartais ji atrodo visai maloni ir sėkminga, viliojanti ir lengva, tačiau dažnai, ypač vakarop, baigiasi nesąmoningais veiksmais, nemaloniais netikėtumais. Darbai, pažintys, pradėti šią dieną, gali baigtis visai ne taip, kaip tikitės. Dėl to geriau ją praleisti ramiai, santūriai. Grąžinkite, jei galite, skolas. Gerai atsikratyti visokio šlamšto, ydingų įpročių, nereikalingų santykių. Ruošinėkitės namuose, švarinkitės, pasimelskite. Geriau nespręskite nieko svarbaus, nesiaiškinkite santykių – tik dar labiau viską supainiosite. Tai pagundų, iliuzijų, saviapgaulės, geriausiu atveju – silpnybių aptikimo diena. Atsisakykite alkoholio ir kitų blogų įpročių, kitaip trauka išliks ilgam laikui. (29)

Один из самых неблагоприятных, опасных дней Лунного календаря. Не начинайте, не планируйте никаких новых работ. Отрицательные качества этого дня не всегда чувствуются в тот же час. Иногда он кажется приятным и успешным, соблазнительным и легким, но часто, особенно вечером, заканчивается несознательными действиями, неприятными неожиданностями. Работы, контакты, начатые сегодня, могут закончиться совсем иначе, чем ожидали. Поэтому желательно провести этот день мирно, спокойно. Если можете, возвратите долги. Хорошо избавиться от различного хлама, плохих привычек, ненужных отношений. Наведите порядок, очистите дом, помолитесь. Лучше не решать ничего серьезного, не выясняйте отношений сегодня - можете всё еще больше усложнить. Это день искушений, иллюзий, самообмана, в лучшем случае - это день проявления слабости. Воздержитесь от алкоголя, других плохих привычек, иначе привязанность останется надолго.

GYVATĖ - ЗМЕЯ
(09:00-11:00)

GYVATĖ
Diena būna ne kiekvieną mėnesį. Gali trukti visai neilgai. Tai harmonijos, saiko, rimties ir poilsio diena. Apibendrinkite praeitą mėnesį, užbaikite darbus, gausinkite, kaip galite, grožį savyje ir skleiskite jį aplinkui. Atsisakykite alkoholio ir kitų blogų įpročių, kitaip trauka išliks ilgam laikui. (30)

Этот день бывает не каждый месяц. Он может быть совсем коротким. Это день гармонии, умеренности и отдыха. Обобщите месяц, который прошёл, закончите работы, заполните себя на столько, на сколько можете, обилием красоты, и умножайте эту красоту вокруг себя. Воздержитесь от алкоголя и других плохих привычек, иначе привязанность останется в течении долгого времени.

ARKLYS - ЛОШАДЬ
(11:00-13:00)

ARKLYS
Jos pradžia visuomet sutampa su jaunaties momentu. Trukmė nepastovi: ji gali tęstis keliasdešimt minučių, kelias valandas, ar kiek ilgiau, nei parą. Visos kitos Mėnulio dienos, išskyrus paskutines, trunka maždaug parą, o prasideda kiekvieną kartą Mėnuliui patekėjus virš horizonto. Tokią dieną labai gerai ką nors planuoti, būtina kontroliuoti mintis – jos lengvai įsikūnija mėnesio laikotarpiu. Tai, ką galvojate šią dieną, turi tendenciją plėstis, augti, įsikūnyti net be Jūsų pastangų, dėl to pasistenkite mąstyti, planuoti tai, kas nušvies Jums visą ateinantį mėnesį. Šią Mėnulio dieną nepatartina daug bendrauti – geriau pamąstykite vienatvėje apie savo protėvius, ištakas, vaikystę. Ne gerkite alkoholio, nes potraukis išliks visą mėnesį. Apsivalykite, visiems atleiskite, tapkite skaistūs, kaip Jaunas Mėnulis. (1)

Начало этого дня всегда совпадает с моментом новой луны. Длина этого дня изменяется: он может длиться несколько десятков минут, несколько часов или дольше суток. Все другие Лунные дни, исключая последние, длятся приблизительно сутки, а начинаются каждый раз при всходе Луны над горизонтом. Этот день особенно благоприятен для планирования, важно управлять мыслями, потому что они легко осуществляются в течение месяца. Не желательно в этот день много общаться, лучше поразмышлять в одиночестве о предках, происхождении, детстве. Не пейте алкоголь, потому что тяга к нему останется в течение всего месяца. Очищайтесь, простите всем, станьте чистыми, как Новая Луна.

OŽKA - КОЗА
(13:00-15:00)

OŽKA
Gera apmąstymams, moksliniams tyrinėjimams diena, gera pradėti laikytis dietos. Šią Mėnulio dieną kūnas labai jautriai padės atsirinkti maistą. Jeigu pagalvojus apie kokį nors valgį ima lengvai pykinti – jis Jums netinka. Taip galite koreguoti pasirinktą dietą. (2)

Этот день начинается, когда Луна восходит над горизонтом впервые после Новой Луны и длится, как большинство Лунных дней, немного дольше суток. Как и Новая Луна, этот Лунный день полон огромной силы роста. Однако, его энергия отражает женскую энергию, которая является пассивной, имеет большую силу притягивания и концентрации. Этот день является подходящим для размышлений и научных исследований. День благоприятен для того, чтобы начать цикл диеты. Сегодня тело особенно чутко поможет выбирать подходящую пищу. Если, думая о какой нибудь пище, начнёте испытывать небольшую тошноту, значит, эта пища Вам не подходит. Так Вы можете улучшать вашу диету.

BEŽDŽIONĖ - ОБЕЗЬЯНА
(15:00-17:00)

BEŽDŽIONĖ
Tai intensyvi, aktyvi, tačiau nelabai sėkminga diena – daug agresijos, galimos traumos. Būkite atsargesni su metaliniais daiktais. Dirbkite mažiau reikšmingus darbus. Pasistenkite suvaldyti agresiją savyje, tačiau nepasiduokite ir bailumui. Susidūrę su provokacijomis, grubumu, sugebėkite save apginti – tai aktyvių Marso energijų įvaldymo diena. Senovėje šią dieną galąsdavo peilius, kaldavo ginklus. (3)

Это день интенсивен и активен, но не очень успешный, полон агрессии, возможны травмы. Будьте осторожны с металлическими вещами. Посвятите Ваше время менее существенным работам. Постарайтесь управлять агрессией в себе, но не поддавайтесь и трусости. Оказавшись перед провокациями, грубостью, будьте в состоянии защитить себя – это день очищения от активной энергии Марса. В древние времена в этот день точили ножи, изготовляли оружие.

GAIDYS - ПЕТУХ
(17:00-19:00)

GAIDYS
Tai rami, rimta, tačiau gan pasyvi diena. Jei turite galimybę, geriau ją praleiskit vienatvėje, pamedituokite, atskirkite grūdus nuo pelų, gėrį nuo blogio. Nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija, išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Palanku gilintis į giminės istoriją, būties paslaptis. Prašydami protėvių apsaugos, pagalbos, lengviau ją gausite. Diena taip pat gera sodinti medžius, įvairius augalus. Tai puikus metas psichologams, visiems besigilinantiems į santykių, jausmų esmę, sielos prigimtį. (4)

Этот день спокоен и серьёзен, довольно пассивен. Если имеете возможность, то проведите его в одиночестве, размышлениях, попробуйте отделить зерно от мякины, добро от зла. В этот день не советуется груповая деятельность, поспешные решения. Если Вы должны быть активными, позвольте интуиции управлять Вами, придерживайтесь сосредоточенности, чувствительности. Благоприятно углубиться в историю своей родни, тайны существования. Обращаясь за защитой и помощью к предкам, легче ее получите. День также благоприятен для посадки деревьев, различных растений. Это время особенно благоприятно для психологов, всех, стремящихся углубиться в сущность отношений и чувств, природу души.

Артурас

__________
Privati nuosavybe:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankšciau nustatyto laiko (iki 60 metu)
išejo iš Saules - Pasaulio - i Tamsos Pasauli.