19-OJI SAULIO DIENA
Likimas. Kalendorius. PranašysteHOROSKOPAI

ŠUO - СОБАКА
(19:00-21:00)

ŠUO
Šios dienos įvykiai tarsi veidrodyje parodys Jums, ką esate užsitarnavę, galite aiškiai pamatyti savo problemą. Reikia įsiklausyti į tai, kas Jums sakoma, kas su Jumis ar aplinkui vyksta – tai Jūsų paties gyvenimo misterijos, būties kokybės atspindys. Įvykiai turi tendenciją kartotis ateityje. Patartina badauti, jautrūs, silpnesni inkstai. (18)

События этого дня как в зеркале покажут Вам, чего Вы заслуживаете. Сможете в ярком свете видеть свои проблемы. Вы должны более тщательно вслушаться в то, что Вам говорится, что с Вами или вокруг Вас происходит. Это - отражение Вашей жизни, качества Вашего существования. События имеют тенденцию повторяться в будущем. Предпочтительно голодание, более чувствительны и слабы почки.

KIAULĖ - СВИНЬЯ
(21:00-23:00)

KIAULĖ
Viena iš pačių nemaloniausių, pavojingiausių mėnesio dienų. Net gamta dažniausiai šią dieną verkia, neretai būna prastas oras: lietus, šlapdriba. Tai diena, kuomet keršto, pykčio, tamsos jėgos, iki tol pasislėpusios, ima veikti agresyviai ir atvirai. Galimi klasta, provokacijos, barniai. Yra didelis pavojus pakliūti į apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Geriau nepasirašinėkite dokumentų, sutarčių tokią dieną, nieko nežadėkite, neprisiekite – galite labai pasigailėti. 19–osios Mėnulio vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Pravartu tą dieną apsivalyti ugnimi: pasėdėti prie židinio, laužo, ar bent žvakės, pamedituoti į ugnį. (19)

Один из самых неприятных, опасных дней месяца. Даже природа имеет тенденцию плакать в этот день, то есть погода обычно плоха: идёт дождь, слякость. Сегодня силы мести, зла, гнева, которые скрывались прежде, предпринимают открытое и агрессивное действие. Возможны предательство, провокации, ссоры. Есть опасность вовлечения в обманчивую сеть идеологии, поддаться отрицательным чужым влияниям. Лучше не подписывать документы или соглашения, не давать обещаний, не клясться - иначе позже можете очень об этом сожалеть. Вечер и ночь 19-ого Лунного дня особенно опасны, поэтому лучше остаться дома. Желательно очиститься огнем - посидеть у камина, костра, по крайней мере возле свечи, помедитировать у огня.

ŽIURKĖ - КРЫСА
(23:00-01:00)

ŽIURKĖ
Tai viena geriausių Mėnulio dienų: rimta, švari, produktyvi. Labai gerai, jei pakankamai laiko skirsite rimtiems apmąstymams: koreguokite strategiją, numatykite tolesnį kelią. Šią dieną įžvalga tolima ir teisinga. Erelio simbolis aiškiai rodo plačius užmojus ir tolimą perspektyvą. Lengviau susivoksite situacijose, tačiau bendraukite tik svarbiais reikalais, nes ši diena – susikaupimo. Galimas rimtų, brandžių sutarčių pasirašymas. (20)

Один из лучших Лунных дней: спокойный, чистый, продуктивный. Хорошо, если Вы посвящаете достаточное времени серьёзным размышлениям: исправлению Вашей стратегии, планированию дальнейшего пути. Видение сегодня дальновидно и верно. Символ орла ясно указывает на широкие намерения и отдаленную перспективу. Вы будете легче чувствовать ситуацию, однако, общаться желательно только по серьёзным причинам, потому что это - день созерцания. Возможное подписание серьёзных, зрелых соглашений.

JAUTIS - БЫК
(01:00-03:00)

JAUTIS
Tai nepaprastos energijos, sėkmės diena. Labai daug galima nuveikti kolektyve – šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas, ji kunkuliuoja polėkiu, entuziazmu. Būtent šią dieną geriausia dirbti kolektyve – tai masių energijos, draugystės, solidarumo metas. Netinginiaukite – judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo – šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti į tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryžto, tiesos siekimo, tuomet lydės sėkmė. ŽIRGAS, ŽIRGŲ KAIMENĖ – iškalbingi dienos simboliai. (21)

День непривычной энергии и успеха. Очень много можете сделать в колективе - в этот день раскрывается чувство человеческого сообщества, он кипит полётом и энтузиазмом. Именно сегодня лучше работать в сообществе - это время энергии мас, дружбы, солидарности. Не будьте ленивы, двигайтесь, общайтесь, делитесь идеями, ищите поддержки. Сегодня энергия множества позитивна, имеет меньше инерции, поэтому более легко найти соратников. Можно начать важные работы, подписать соглашения, успех будет сопровождать те дела, которые заполненны динамикой, действием. Благоприятно начать дальние поездки, клясться, начинать соревнования, менять работу, проводить лекции. Нельзя врать. Нужна храбрость, стремительность, отстаивание правды, тогда Вы будете преуспевать.

TIGRAS - ТИГР
(03:00-05:00)

TIGRAS
Diena taip pat sėkminga, tačiau visiškai kitokia. Ši diena – rami, išmintinga. Nereikia skubėti. Viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite – žymiai didesnė tikimybė nei paprastai, ką nors išsiaiškinti, atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, Šventąjį Raštą, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai – geras laikas diplomatams, verslininkams. Dramblio dieną galite daug ir skaniai valgyti – tai stabilumo, pastovumo, "pasikrovimo” diena. Maistas bus gerai virškinamas. (22)

Также успешный день, но полностью иной. Это спокойный, мудрый день. Не надо спешить. Всё с большим вниманием проанализируйте, обдумайте – намного выше, от обычного, вероятность, что нибудь выяснить, раскрыть. Благоприятно вглубиться в документы, Священное Писание, научную информацию. Возможны успешные встречи – это хорошее время для дипломатов, бизнесменов. В день Слона можете много и вкусно поесть. Это - день “загрузки”, стабильности, постоянства. Пища сегодня будет хорошо перевариваться.

KIŠKIS (KATINAS) - ЗАЯЦ (КОТ)
(05:00-07:00)

KIŠKIS
Nesėkminga diena, daug agresijos, irzlumo. Žmonės, linkę kerštauti, pykti, tą dieną ypač pasiduoda šioms silpnybėms. Galimi kivirčai, nubunda žemi instinktai: gobšumas, plėšrumas, egoizmas gali pasireikšti tiems, kuriems iš esmės tai nebūdinga. Diena nėra sėkminga nei naujų darbų pradžiai, nei bendrauti. Jeigu vis dėlto tenka ką nors rimta daryti – būtinai užbaikite, net jeigu visiškai nesiseka. Norint ką nors gero nuveikti, reikia drąsos, susikaupimo, ryžto, aiškaus tikslo matymo. Būkite asketiški, susilaikykite nuo mėsos. (23)

Этот день неудачен, полон агрессии и раздражения. Люди, склонные к мести и сердиться, в этот день легко поддаются этим слабостям. Возможны ссоры, пробуждаются низкие инстинкты - жадность, хищность, эгоизм могут проявиться даже у тех, кто в сущности к этому не склонен. День неблагоприятен для начала новых работ, даже общения. Если всё же нужно делать серьезную работу, закончите эту работу во что бы то ни стало, даже если это очень сложно. Для того, чтобы сделать кое-что хорошее, нужна храбрость, концентрация мышления, ясное понимание определенной цели. Будьте аскетические, воздержитесь от мяса.

DRAKONAS - ДРАКОН
(07:00-09:00)

DRAKONAS
Viena iš geriausių Mėnulio kalendoriuje. Labai stabili, su didžiuliu energijos potencialu. Palanki statyboms, verslui, sutartims, visokius svarbius reikalus pradėti, pagrindą formuoti. Labai gera meilei, vaikų pradėjimui, vedyboms. Tai porinio egregoro, partnerystės, seksualinių energijų sublimavimo diena Gera sportuoti, judėti. (24)

Один из лучших дней в Лунном календаре. Очень устойчив, имеющий огромный потенциал энергии. День благоприятен для строительных работ, бизнеса, соглашений, для начала различных серьёзных дел, закладки их фундамента . Этот день также особенно хорош для любви, брака, зачатия ребёнка. Это день парного эгрегора, партнёрства, возвышения сексуальных энергий. Желательно заниматься спортом, больше двигаться.

GYVATĖ - ЗМЕЯ
(09:00-11:00)

GYVATĖ
Tai apmąstymų, vienatvės diena. Negalima skubėti. Paskirkite laiko išsiaiškinti, ką darote gerai, o ką blogai. Pažadus, sutartis, susitikimus geriau atidėkite keletui dienų. Tai daugiau išminties, o ne veiksmo diena. Rinkite reikalingas žinias, rūšiuokite, apdorokite jas. Šią dieną žinios, išmintis turi suformuoti Jūsų „vėžlio kiautą”. (25)

День размышлений, одиночества. Нельзя торопиться. Посвятите время выяснению: что делаете хорошо, а что плохо. Желательно отложить ваши обещания, соглашения и встречи на несколько дней. Это больше день мудрости, чем действия. Собирайте необходимые знания, их сортируйте и обрабатывайте. Именно сегодня знание и мудрость должны сформировать Ваш “панцырь черепахи”.

ARKLYS - ЛОШАДЬ
(11:00-13:00)

ARKLYS
Tai iliuzorinės, klaidingos išminties diena. Gali būti nepastebėti ryškūs nuklydimai nuo tiesos, didelė pagunda pasiduoti puikybei, pagyroms, tuščiam žinių demonstravimui. Šios dienos išmintis neduoda nieko gero. Geriau pamąstykite, kas Jūsų gyvenime nereikalinga: peržvelkite savo įpročius, santykius, reikalus, planus. Neskubėkite imtis naujų darbų – mažai bus prasmės, tai gana tuščia diena. (26)

Это день иллюзий, вводящей в заблуждение мудрость. Могут быть незамечены яркие отклонения от правды - ложь. Есть также большое искушение поддаться ложной гордости, похвале, тщетной демонстрации знаний. Мудрость этого дня пуста. Лучше подумайте, что не нужно уже в Вашей жизни: пересмотрите свои привычки, отношения, дела и планы. Не спешите браться за новые виды работ, потому что в этом будет мало смысла, это довольно пустой день.

OŽKA - КОЗА
(13:00-15:00)

OŽKA
Viena geriausių dienų. Labai palanki tolimoms kelionėms, gera menininkams, nebloga diplomatams. Galima užmegzti santykius – viskas eis sklandžiai, kūrybingai. Palanki subtiliems žmonėms, jaučiantiems pustonius, turintiems fantaziją, mokantiems lanksčiai derintis prie kintančių situacijų. Gerai šią dieną veiks vandens procedūros. Puiki diena dvasinėms praktikoms, meditacijai, maldai. (27)

Один из лучших дней. Очень подходящий для дальних путешествий, хорош для художников, неплохой дипломатам. Можно начать новые отношения – всё пойдет гладко, творчески. День благоприятен для утонченных людей, которые чувствуют полутоны, имеют фантазию, умеющих быстро приспособиться к изменяющимся ситуациям. Водные процедуры сегодня будут особенно эффективны. Прекрасный день для духовных практик, медитаций, молитв.

BEŽDŽIONĖ - ОБЕЗЬЯНА
(15:00-17:00)

BEŽDŽIONĖ
Rami, harmoninga diena. Palanki tęsti jau pradėtus darbus, gilintis į savo sielą. Mėnulis šiuo metu „senas”, naujų darbų pradžią, stiprų išorinį veiksmą geriau atidėti augančio Mėnulio fazei. Šiomis dienomis daugiau dėmesio reikia skirti vidaus pasauliui, sielos reikmėms. Pabendraukite su savo dvasiniu mokytoju, pasimelskite. Geros dienos psichologams, menininkams, humanitarinių mokslų atstovams. Be to, apsižvalgykite namuose: gal ko trūksta, kad juose gyventų meilė, būtų jauku ir saugu? Šią dieną lengva bus tai pajusti. Kiek galite, pasirūpinkite tuo. (28)

Спокойный и гармоничный день. Благоприятен продолжить уже начатые работы, углубиться в свою душу. Луна в это время “стара”, поэтому лучше отложить начало новых работ, сильное внешнее действие до растущей фазы луны. Больше времени должно быть посвящено внутреннему миру и потребностям души. Пообщайтесь с вашим духовным учителем, помолитесь. Эти дни хороши для психологов, художников, представителей гуманитарных наук. Кроме того, осмотритесь дома: возможно, чего нибудь недостает, чтобы в нём жила любовь, чтобы было удобно и безопасно? Сегодня будет легче почувствовать это. Позаботьтесь об этом столько, сколько можете.

GAIDYS - ПЕТУХ
(17:00-19:00)

GAIDYS
Tai pati nemaloniausia, pavojingiausia Mėnulio kalendoriaus diena. Nepradėkite ir net neplanuokite naujų darbų. Neigiamos šios dienos savybės ne visuomet jaučiasi tuojau pat. Kartais ji atrodo visai maloni ir sėkminga, viliojanti ir lengva, tačiau dažnai, ypač vakarop, baigiasi nesąmoningais veiksmais, nemaloniais netikėtumais. Darbai, pažintys, pradėti šią dieną, gali baigtis visai ne taip, kaip tikitės. Dėl to geriau ją praleisti ramiai, santūriai. Grąžinkite, jei galite, skolas. Gerai atsikratyti visokio šlamšto, ydingų įpročių, nereikalingų santykių. Ruošinėkitės namuose, švarinkitės, pasimelskite. Geriau nespręskite nieko svarbaus, nesiaiškinkite santykių – tik dar labiau viską supainiosite. Tai pagundų, iliuzijų, saviapgaulės, geriausiu atveju – silpnybių aptikimo diena. Atsisakykite alkoholio ir kitų blogų įpročių, kitaip trauka išliks ilgam laikui. (29)

Один из самых неблагоприятных, опасных дней Лунного календаря. Не начинайте, не планируйте никаких новых работ. Отрицательные качества этого дня не всегда чувствуются в тот же час. Иногда он кажется приятным и успешным, соблазнительным и легким, но часто, особенно вечером, заканчивается несознательными действиями, неприятными неожиданностями. Работы, контакты, начатые сегодня, могут закончиться совсем иначе, чем ожидали. Поэтому желательно провести этот день мирно, спокойно. Если можете, возвратите долги. Хорошо избавиться от различного хлама, плохих привычек, ненужных отношений. Наведите порядок, очистите дом, помолитесь. Лучше не решать ничего серьезного, не выясняйте отношений сегодня - можете всё еще больше усложнить. Это день искушений, иллюзий, самообмана, в лучшем случае - это день проявления слабости. Воздержитесь от алкоголя, других плохих привычек, иначе привязанность останется надолго.

Артурас

__________
Privati nuosavybe:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankšciau nustatyto laiko (iki 60 metu)
išejo iš Saules - Pasaulio - i Tamsos Pasauli.