1-OJI MĖNULIO DIENA
Likimas. Kalendorius. PranašysteHOROSKOPAI

ŠUO - СОБАКА
(19:00-21:00)

ŠUO
Diena būna ne kiekvieną mėnesį. Gali trukti visai neilgai. Tai harmonijos, saiko, rimties ir poilsio diena. Apibendrinkite praeitą mėnesį, užbaikite darbus, gausinkite, kaip galite, grožį savyje ir skleiskite jį aplinkui. Atsisakykite alkoholio ir kitų blogų įpročių, kitaip trauka išliks ilgam laikui. (30)

Этот день бывает не каждый месяц. Он может быть совсем коротким. Это день гармонии, умеренности и отдыха. Обобщите месяц, который прошёл, закончите работы, заполните себя на столько, на сколько можете обилием красоты, и умножайте эту красоту вокруг себя. Воздержитесь от алкоголя и других плохих привычек, иначе привязанность останется в течении долгого времени.

KIAULĖ - СВИНЬЯ
(21:00-23:00)

KIAULĖ
Jos pradžia visuomet sutampa su jaunaties momentu. Trukmė nepastovi: ji gali tęstis keliasdešimt minučių, kelias valandas, ar kiek ilgiau, nei parą. Visos kitos Mėnulio dienos, išskyrus paskutines, trunka maždaug parą, o prasideda kiekvieną kartą Mėnuliui patekėjus virš horizonto. Tokią dieną labai gerai ką nors planuoti, būtina kontroliuoti mintis – jos lengvai įsikūnija mėnesio laikotarpiu. Tai, ką galvojate šią dieną, turi tendenciją plėstis, augti, įsikūnyti net be Jūsų pastangų, dėl to pasistenkite mąstyti, planuoti tai, kas nušvies Jums visą ateinantį mėnesį. Šią Mėnulio dieną nepatartina daug bendrauti – geriau pamąstykite vienatvėje apie savo protėvius, ištakas, vaikystę. Ne gerkite alkoholio, nes potraukis išliks visą mėnesį. Apsivalykite, visiems atleiskite, tapkite skaistūs, kaip Jaunas Mėnulis. (1)

Начало этого дня всегда совпадает с моментом новой луны. Длина этого дня изменяется: он может длиться несколько десятков минут, несколько часов или дольше суток. Все другие Лунные дни, исключая последние, длятся приблизительно сутки, а начинаются каждый раз при всходе Луны над горизонтом. Этот день особенно благоприятен для планирования, важно управлять мыслями, потому что они легко осуществляются в течение месяца. Не желательно в этот день много общаться, лучше поразмышлять в одиночестве о предках, происхождении, детстве. Не пейте алкоголь, потому что тяга к нему останется в течение всего месяца. Очищайтесь, простите всем, станьте чистыми, как Новая Луна.

ŽIURKĖ - КРЫСА
(23:00-01:00)

ŽIURKĖ
Gera apmąstymams, moksliniams tyrinėjimams diena, gera pradėti laikytis dietos. Šią Mėnulio dieną kūnas labai jautriai padės atsirinkti maistą. Jeigu pagalvojus apie kokį nors valgį ima lengvai pykinti – jis Jums netinka. Taip galite koreguoti pasirinktą dietą. (2)

Этот день начинается, когда Луна восходит над горизонтом впервые после Новой Луны и длится, как большинство Лунных дней, немного дольше суток. Как и Новая Луна, этот Лунный день полон огромной силы роста. Однако, его энергия отражает женскую энергию, которая является пассивной, имеет большую силу притягивания и концентрации. Этот день является подходящим для размышлений и научных исследований. День благоприятен для того, чтобы начать цикл диеты. Сегодня тело особенно чутко поможет выбирать подходящую пищу. Если, думая о какой нибудь пище, начнёте испытывать небольшую тошноту, значит, эта пища Вам не подходит. Так Вы можете улучшать вашу диету.

JAUTIS - БЫК
(01:00-03:00)

JAUTIS
Tai intensyvi, aktyvi, tačiau nelabai sėkminga diena – daug agresijos, galimos traumos. Būkite atsargesni su metaliniais daiktais. Dirbkite mažiau reikšmingus darbus. Pasistenkite suvaldyti agresiją savyje, tačiau nepasiduokite ir bailumui. Susidūrę su provokacijomis, grubumu, sugebėkite save apginti – tai aktyvių Marso energijų įvaldymo diena. Senovėje šią dieną galąsdavo peilius, kaldavo ginklus. (3)

Это день интенсивен и активен, но не очень успешный, полон агрессии, возможны травмы. Будьте осторожны с металлическими вещами. Посвятите Ваше время менее существенным работам. Постарайтесь управлять агрессией в себе, но не поддавайтесь и трусости. Оказавшись перед провокациями, грубостью, будьте в состоянии защитить себя – это день очищения от активной энергии Марса. В древние времена в этот день точили ножи, изготовляли оружие.

TIGRAS- ТИГР
(03:00-05:00)

TIGRAS
Tai rami, rimta, tačiau gan pasyvi diena. Jei turite galimybę, geriau ją praleiskit vienatvėje, pamedituokite, atskirkite grūdus nuo pelų, gėrį nuo blogio. Nepatartina šią dieną grupinė veikla, skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija, išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Palanku gilintis į giminės istoriją, būties paslaptis. Prašydami protėvių apsaugos, pagalbos, lengviau ją gausite. Diena taip pat gera sodinti medžius, įvairius augalus. Tai puikus metas psichologams, visiems besigilinantiems į santykių, jausmų esmę, sielos prigimtį. (4)

Этот день спокоен и серьёзен, довольно пассивен. Если имеете возможность, то проведите его в одиночестве, размышлениях, попробуйте отделить зерно от мякины, добро от зла. В этот день не советуется груповая деятельность, поспешные решения. Если Вы должны быть активными, позвольте интуиции управлять Вами, придерживайтесь сосредоточенности, чувствительности. Благоприятно углубиться в историю своей родни, тайны существования. Обращаясь за защитой и помощью к предкам, легче ее получите. День также благоприятен для посадки деревьев, различных растений. Это время особенно благоприятно для психологов, всех, стремящихся углубиться в сущность отношений и чувств, природу души.

KIŠKIS (KATINAS) - ЗАЯЦ (КОТ)
(05:00-07:00)

KIŠKIS
Reiškiantis ištikimybę principams, pareigoms diena. Gerai šią dieną būti kelyje, kuo nors pasirūpinti. Gera diena išgryninti santykius, ypač darbo, susijusius su pareigomis. Atsargiai duokite pažadus, tuo labiau priesaikas – šią dieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam užsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo, plėtros jėgą. Pradėti darbai lengvai vystysis bei augs. (5)

Лунный день означает верность принципам, обязанностям. Хорошо в этот день быть в пути, позаботиться о ком - то. Этот день является подходящим для выяснения отношений, особенно связанных с работой, обязанностями. Будьте осторожны, давая обещния, в особенности клятвы, потому что сегодня всё это особенно важно, имеет исключительное значение и тенденцию закрепляться на длительное время. Если бы Вы нарушили данное обещание, то болезненно почувствовали бы это на себе. Этот день также имеет большую силу роста и развития. Начинания будут легко развиваться, расти.

DRAKONAS - ДРАКОН
(07:00-09:00)

DRAKONAS
Kiti galimi simboliai – GERVĖ, DEBESYS. Tai viena palankiausių dienų Mėnulio kalendoriuje. Skaidri, harmoninga, gera beveik visiems, išskyrus vagis, apgavikus. Ypač tinkama moksliniams tyrinėjimams, susikaupimui. Tačiau lygiai taip pat gerai šią dieną vykti į kelionę, mokytis ar skaityti paskaitas – informacija bus lengvai įsimenama. Gera diena žiniasklaidos, ryšių darbuotojams, vairuotojams. Tačiau būtinas emocinis skaidrumas, saikas. Senovėje šią dieną iš debesų spręsdavo: jei dangus visai grynas arba visiškai užtrauktas – reiškė, jog aplinkoje nėra darnos. Geriausia, jei tądien dangus šiek tiek debesuotas. (6)

Другие возможные символы - Лебедь, Облако. Это - один из самых благоприятных дней в Лунном календаре. Этот день чист, гармоничен, хорош почти для всех кроме воров и обманщиков. День благоприятен для научных исследований, концентрации. Он также хорош для путешествий, учёбы и чтения лекций – информация легко запоминается. Этот день также хорош для средств массовой информации, работников коммуникаций, водителей. Однако, день требует собранности, сдерженности. В древности в этот день читали по небу: если небо совершенно чистое или полностью облачное, это означало, что окружающая среда испытывала недостаток в гармонии. Лучше всего, если небо в этот день немного облачно.

GYVATĖ - ЗМЕЯ
(09:00-11:00)

GYVATĖ
Tai labai intensyvi, aktyvi diena. Palanki vykdyti teisingumą. Šią Mėnulio dieną negalima vogti, keiktis, meluoti – tai maldos, priesaikų, žodinės magijos diena. Geriau imtis tų darbų, kuriuos galite greitai užbaigti. Tai karinga Mėnulio diena – galimi aršūs ginčai, peštukai „pašiaušia plunksnas”, tačiau būtent šią Mėnulio dieną natūralu aršiai kovoti už teisybę, nenutylėti. Vis dėlto šią dieną galimos didžiausios provokacijos, nuvedančios nuo teisybės paieškų link grubios agresijos. Venkite pradėti darbus, kurie gali užsitęsti. Jautrūs plaučiai, būtinas grynas oras. (7)

Это - очень интенсивный и активный день. Подходящий осуществлениюь правосудия. В этот день не позволительно красть, ругаться, врать - это день молитвы, присяги, словесной магии. Лучше заняться работами, которые могут быть быстро закончены. Это воинственный Лунный день – возможны горячие ссоры, склочники “взбивают перья”. Однако, именно сегодня естественно бороться за правду, не помолчать. Тем не менее в этот день возможны самые большие провокации, уводящих от поисков правды к грубой агрессии. Избегайте начинать работы, которые могут длиться дольше ожидаемого. Чувствительны легкие - свежий воздух необходим для них.

ARKLYS - ЛОШАДЬ
(11:00-13:00)

ARKLYS
Kiti galimi simboliai – BRANGENYBIŲ SKRYNIA, POVAI – NELAIMĖS ŠAUKLIAI. Tai transformacijos diena. Todėl reikalai gali pasukti Jums netikėta linkme – tiek gera, tiek ir bloga. Gal rasite skrynią su brangenybėmis? O gal ją prarasite? Jei mokate suderinti įkvėpimą su atsargumu, blaivų protą su gyva širdimi – tuomet daug nuveiksite. (8)

Другие возможные символы - СУНДУК С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ - ПРЕДВЕСТНИК БЕДЫ. Это - день преобразования. Поэтому дела для Вас могут повернуться в неожиданную сторону – как в хорошую, так и в плохую. Возможно, Вы найдёте ларёк с драгоценностями. А может потеряете его. Если Вы сможете сладить вдохновение с осторожностью, ясный ум с живым сердцем – тогда многого достигнете.

OŽKA - КОЗА
(13:00-15:00)

OŽKA
Tai pirma iš mažiausiai palankių Mėnulio dienų, susijusi su iliuzijomis, apgaule. Jei susiduriate su blogiu – nesitraukite: šią dieną blogis tampa agresyvus, reikalinga aktyvi gynyba, apsauga nuo jo. Sunku įrodyti teisybę, geriau nepradėti jokių svarbių darbų. (9)

Один из наименее благоприятных Лунных дней, связанных с иллюзиями и обманом. Если Вы окажетесь перед злом, не отступайте - зло становится агрессивным, поэтому необходима активная защита, защита от него. Трудно доказать правду, лучше сегодня не начинать ни каких важных работ.

BEŽDŽIONĖ - ОБЕЗЬЯНА
(15:00-17:00)

BEŽDŽIONĖ
Viena pačių geriausių Mėnulio dienų, tinkama vos ne visoms veiklos sritims. Ši diena nenustato jokių griežtų rėmų ar reikalavimų, tai tiesiog stiprios, harmoningos, palaikančios energijos šaltinis. Labai gera vedyboms, namų statybos pradžiai, šeimos sutvirtinimui, krikštynoms, gilinimuisi į giminės likimą – lengviau, nei kitu metu, sulauksite protėvių užtarimo. Labai gerai šią dieną rasti laiko atsipalaiduoti, atgauti jėgas – pasisemkite energijos iš Jūsų Dvasinio šaltinio, būkite su tais, kurie iš tikrųjų Jums pritaria – tai žmogiškų santykių, grįžimo prie esmių diena. (10)

Один из лучших Лунных дней, подходящий почти для всех областей деятельности. Этот день не устанавливает никаких строгих рамoк или требований. Это - просто источник сильной, гармоничной, поддерживающей энергии. Особо подходящий день для бракосочетания, начала строительства дома, укрепления семьи, крещения, углубления в судьбу родни. Легче, чем обычно, получите поддержку предков. Очень хорошо найти время расслабиться, восстановить силы. Почерпните энергию из Вашего Духовного источника, будьте с теми, кто поддерживает Вас. Это день человеческих отношений и возвращения к истокам жизни.

GAIDYS - ПЕТУХ
(17:00-19:00)

GAIDYS
Kiti galimi simboliai – UGNINIS KARDAS, UGNINĖ GYVATĖ, LABIRINTAS. Tai viena švenčiausių Mėnulio dienų. Dėl stiprių energijos srautų yra sunkiai sutramdoma ar prognozuojama, tačiau neabejotinai viena tyriausių Mėnulio kalendoriuje. Norint ką nors svarbaus pradėti šią dieną, reikia kruopščiai pasirengti, o pradėjus – būtinai užbaigti. Galimas spontaniškas kundalin energijos kilimas. Dvasinė praktika nepaprastai veiksminga, tačiau pavojinga pradedantiesiems, neįgudusiesiems. (11)

Другие возможные символы - ОГНЕННЫЙ МЕЧ, ОГНЕННАЯ ЗМЕЯ, ЛАБИРИНТ. Один из самых святых Лунных дней. Трудно управляем или предсказуем этот день из-за сильных потоков энергии, однако без сомнения - один из самых чистых дней в Лунном календаре. Если Вы хотите начать что-то важное сегодня, нужно хорошо подготовиться к этому заранее, а начав это, во что бы то ни стало закончить. Возможно спонтанное поднятие энергии души. Духовная практика исключительно эффективна, но опасна для начинающих, неопытных людей.

Артурас

__________
Privati nuosavybe:
dar ne gimusius vaikus ir tuos, kurie ankšciau nustatyto laiko (iki 60 metu)
išejo iš Saules - Pasaulio - i Tamsos Pasauli.